He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אגרת לרבי עובדיה הגר - התשסח

בית המדרש
פתיחה לאיגרת לרבי עובדיה הגר – סגולת ישראל
פתיחה לאיגרת לרבי עובדיה הגר - סגולת ישראל
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
בירור בסוגיית הבחירה החופשית וגזרת הבורא
בירור בסוגיית הבחירה החופשית וגזרת הבורא
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
האם המוסלמים נחשבים עובדי עבודה זרה ? ומצוות אהבת הגר
האם המוסלמים נחשבים עובדי עבודה זרה ? ומצוות אהבת הגר
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3