פרשת: וישב | הדלקת נרות: 15:55 | הבדלה: 17:15 (ירושלים) 

אורלי גולדקלנג

סדרות של הרב:

סדרות