פרשת: מצרע | הדלקת נרות: 18:31 | הבדלה: 19:50 (ירושלים) 

יניב קנדל

סדרות של הרב:

סדרות