פרשת: בחקתי | הדלקת נרות: 18:59 | הבדלה: 20:22 (ירושלים) 

הרב יוסף מנדלביץ'

סדרות של הרב:

סדרות