Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

הקדשת "פרנס היום"

תופיע ליום שתבחר בכל האתר!

0
שיעורים
0
דפים נצפים ליום
0
רבנים באתר
ההקדשה של היום פנוייה!
ניתן להקדיש יום לימודים
לימי זכרון, רפו"ש, ועוד

הקדשות שיעורים

לרפואת פלורה בת זולכיה

מוקדש לרפואה, הצלחה, פרנסה וסייעתא דשמיא לתורמים היקרים:
נריה יוסף הושע בן אביטל
עדיאל עקיבא בן רחל
אמן

מוקדש לרפואה, הצלחה, פרנסה וסייעתא דשמיא לתורמים היקרים:
ישראל בן ידידה
מנחם מנדל בן חיה ברכהבלה
נהוראי בן שרית שרה
ניצנה בת זנט
אמן

מוקדש לרפואה, הצלחה, פרנסה וסייעתא דשמיא לתורמים היקרים:
איילת מרים בת רחל
הרבנית נאווה ביגון
חיים נמרוד בן דבורה
אמן

מוקדש לרפואה, הצלחה, פרנסה וסייעתא דשמיא לתורמים היקרים:
חיים רפאל בן יוסף יששכר הלוי
יוסף בן לאה
יחזקאל בן רחל
אמן

לע”נ רחל בת נחמה ע”ה.

מוקדש לרפואה, הצלחה, פרנסה וסייעתא דשמיא לתורמים היקרים:
פנחס אליהו בן אורידה
רבקה יהודית הדסה בת רחל לאה
שרב בת רחל. אמן

רפואה שלימה ליהודה יצחק בן צביה
רוני רחמן בן שרה
רפואה שלמה במהרה ליפה בת ליזה.

לע”נ פרא’ג בן משה והשמט ז”ל

לע”נ ניר בן מיכאל ז”ל למשפחת הרשקוביץ הי”ו.

לע”נ מסעודה בת מימה ע”ה

לע”נ הילאי אלון ז”ל.
לע”נ סטטאו רטה ז”ל.

לעילוי נשמת אהרון בן מנטי מטבי ז”ל

לרפואת הנפש ורפואת הגוף – חן ליליה בת תקווה נדג’דה, אליאל בן חן ליליה – להצלחה בלימודי קודש וחול, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו

להקדשות אתם מוזמנים ליצור קשר בטלפון :02-6461328

חדשים מהרב

“את מספר ימיך אמלא” – מה סוד הברכה הזו? הרב אייל ורד – נפש הפרשה – משפטים
play3
“את מספר ימיך אמלא” – מה סוד הברכה הזו? הרב אייל ורד – נפש הפרשה – משפטים
יש אמון? כולם מרוויחים.חשדנות וצרות עין ? כולם מפסידים – הרב אייל ורד
play3
יש אמון? כולם מרוויחים.חשדנות וצרות עין ? כולם מפסידים – הרב אייל ורד
השוואה בין מאורעות ספר עזרא לתהליך שיבת ציון בימינו – הרב אייל ורד
play3
השוואה בין מאורעות ספר עזרא לתהליך שיבת ציון בימינו – הרב אייל ורד
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
play3
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
סוד שרי החמישים – הרב אייל ורד – ‘נפש הפרשה’ – יתרו
play3
סוד שרי החמישים – הרב אייל ורד – ‘נפש הפרשה’ – יתרו
התובנות שבהסתכלות על האדם כעץ – הרב אייל ורד
play3
התובנות שבהסתכלות על האדם כעץ – הרב אייל ורד

“נפשי ישובב” – מהי תקופת השובבי”ם?

לא ניתן לצפות בחלק מהשיעורים באופן זמני. אנו מטפלים בתקלה. שיעור זה זמין כרגע רק לשמיעה. עמכם הסליחה...

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
מספר פרק בסדרה : 9
"יציאת מצרים אביב העולם" - הקריטריון המוסרי במבחן
תיקון האכילה, חודש שבט והמן

עבודת הנפש בעקבות ימי השובבי”ם

(27) ספר צדקת הצדיק – אות קעד קעד) על ידי קלקול ופגם הברית נעלם אור תורה חס ושלום כמו שנאמר (תהלים צ”ז י”א) אור זרוע לצדיק דייקא וכתיב (משלי ו’ כ”ג) תורה אור וכן מכת חושך למצרים היא מכה התשיעית, כנודע דבכל מקום מספר עשר רומז לקומה שלימה והתשעה נגד אות ברית קודש. שבמצרים זה לעומת זה הם שטופי זמה היה להם חושך ולכל בני ישראל היה אור במושבותם דעמך כולם צדיקים (ישעיה ס’ כ”א). וגלות מצרים היה לתקן קילקול הברית כמו שנתבאר במקום אחר על מה שנתגלגל הגלות על ידי מכירת יוסף ולכך אחר יציאת מצרים שתיקנו הברית בקושי השיעבוד זכו לאור תורה: ולכך פרשיות שובבי”ם מתחילת גלות מצרים עד אחר מתן תורה מיוחד לתיקון הברית. והוא בחודש שבט שנברא באות הצדי”ק כמו שמובא בספר יצירה [וט’ מתחלף בצ’ בארמי לרוב כמו שכתב בהגהות הערוך והוא כטעם (ישעיה ג’ י’) אמרו צדיק כי טוב. דהפוגם נקרא רע כדאיתא בזוהר]: ואמרינן בשבת (ע”ז ע”ב) דכך הוא סדר ברייתו של עולם ברישא חשוכא והדר נהורא בודאי מאחר שבדברים הטבעיים יסד השם יתברך כך ודאי כך הוא עיקר הרצון וכמו שאמרו (ברכות ל”ד ע”ב) מקום שבעלי תשובה עומדין וכו’ הגם דחלילה לומר אחטא ואשוב ולעשות כן בבחירתו משום דאין מספיקין. מכל מקום מעצמו נעשה כן דאין אדם צדיק בארץ וגו’ אפילו יוסף הצדיק אמרו ז”ל (סוטה ל”ו ע”ב) דיצאו עשר טפין על פסוק (בראשית מ”ט כ”ד) ויפוזו וגו’ ואפילו ישי אבי דוד שמת בעטיו של נחש אמרו ז”ל (מדרש רבה ריש פרשת תזריע י”ד ה’) בעוון מלא וכו’. וכן יסוד בנין בית דוד ומשיח בפרץ היה מקודם ער ואונן חשוכא: וכך הוא הסדר והעם ההולכים בחשך ראו אור גדול (ישעיה ט’ א’) מופלג ממי שאינו הולך בחושך. ובכל מקום חושך דכתוב היינו חשכות מאור תורה ולא בצרות עולם הזה לבד. וכן אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל הוא על ידי חושך זה שהוא עטיו של נחש דעשו הרשע שפגע בכף ירך יעקב כנודע. ותיכף כשהגיע חס וושלום לכך ושב ורפא יקו לאור כההוא דמטא זרזפא דמיא ארישיה אמר וכו’ (תהלים קי”ג ז’) מאשפות ירים אביון (יומא פ”ז.): (ובתרגום (איכה ג’ ל”ג) כי לא ענה מלבו ויגה בני איש, ארום מן בגלל דלא עני גבר ית נפשי’ ואעדי זחוחה מלבי’ בגין כן גרם לאסתקפא תבירא בבני אנשא, ע”כ נטלו עצה בלבם מאחר דכל הגלות הוא שמתבקש מהם שיכנעו לבבם, ע”כ יותר טוב שיכנעו תחת יוסף ולא יצטרכו להיות נכנעים להמצרים, וכעין שבמדרש (פ’ ס’) עבד משכיל זה אליעזר ומה השכלתו אמר כבר קללתו של אותו האיש בידו וכו’ מוטב לי להשתעבד בבית הזה ולא בבית אחר, ואולי חשבו שגם מה שיוסף רחקם זה נמי הוא פרי הגלות, ובהכנעם תחתיו ולא יצטרכו לקבל הכנעה אחרת שוב יתן ה’ בלב יוסף שלא ירחקם עוד וימצאו ממנו מענה טוב, ע”כ לא המתינו על המענה כי חשבו שע”י הכנעם תחתיו יענה שוב להם בלשון אחרת. וזה לימוד גדול לכל איש להכנע תחת רצון השי”ת, ובזה יסיר מעליו כל הצרות וכל הפורעניות ולא יצטרך להכנעה אחרת. והנה קרבו ימי השובבי”ם, ימי התיקון על פגם הברית, ישים האדם הדברים אל לבו וטובה מרדות אחת בלבו של אדם יותר ממאה מלקיות כבש”ס ברכות (ז’.). וגם על דרך רמז שובבי”ם הוא מלשון שבירה, היינו להיות לבו נשבר בקרבו, מלשון (הושע ח’) כי שבבים יהי’ עגל שומרון, וזה יותר טוב מכל תעניות ימי השובבים. והוא רחום יכפר עון: (27) אור החיים על שמות פרק ל פסוק יג ואומרו כל העובר וגו’ מבן עשרים שנה – כאן הודיע סוד מה שלא חייבה התורה לאדם אלא עד שהוא בן עשרים (שבת פט:), שהוא לטעם עד שיגיע לגדר זה שתהיה נפשו שלימה מהשגת המושכל מההדרגות הרוחניים האלהיים, אשר נפש ישראל משם הוא ולזמן הנזכר תשיג, והוא סוד אומרו (תהלים ב ז) ה’ אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך, ועיין בדברי הזוהר, (ח”ב צח) ויש טעם נכבד למה לא יענש אדם עד גבול זה, כי הוא לצד שעדיין לא שלמה דעתו בהכרת המושכל ובהשכלת הידיעה ובתגבורת המספיק להערכת מלחמה, לשבור כח המסית ולנצח תאות הטבעיות, ולהשכיל ברצון הנפש, ולהבחין את אשר ידבר בלבו אם לאושר, ובהיותו בן עשרים הנה הוא שלם בדעתו להחזיק מגן וצנה בתגבורת השכל וההבחנה והבחירה בדרך החיים, והבן: (73) ספר השל”ה הקדוש – ספר שמות – שובבי”ם ת”ת (א) ועל אלה ארבע שהן שמונה, הן שמונה פרשיות של שובבי”ם ת”ת. פרשה שמות מענין גלויות וסיגופים של ישראל, וימררו את חייהם וגו’ (שמות א, יד), וכל עבודה הקשה וגו’ היה למירוק וזיכוך, והיא התשובה הנגלית כמו שנבאר. פרשת וארא שם יתבאר התשובה שהיא בלב שלם שהיא מדת אמת כמו שנבאר. פרשת בא שם תתבאר ענין העבודה. פרשת בשלח שם תתבאר ענין התפלה. פרשת יתרו שם מתן תורה. פרשת משפטים שם מתן הדינין. פרשת תרומה שם נדבת הלב הנכלל בצדקה. פרשת תצוה בעשיית בגדי כהונה לאהרן איש חסיד, שם יתבאר גמילות חסד. וסימנא מילתא, כי אלו התיבות של שובבי”ם ת”ת, רומזים לארבע חומות תשובה תפילה צדקה תורה, כי שובבים רמז לשובו בנים שובבים, ובמה, בתיבת ת”ת, ראשי תיבות ת שובה ת פילה, וגם ראשי תיבות ת למוד ת ורה, וגם תיבת ת”ת הוא לשון נתינה רומז לצדקה: (1) ספר תהילים פרק כג (ג) נַפְשִׁי יְשׁוֹבֵב יַנְחֵנִי בְמַעְגְּלֵי צֶדֶק לְמַעַן שְׁמוֹ: (7) מלבי”ם על תהילים פרק כג פסוק ג – חלק באור הענין (ג) נפשי ישובב – שה’ עשה אותי שובב ופראי, גם זה היה מאת ה’ שעי”ז ינחני במעגלי צדק – המעגל הוא הדרך הסבובי שסובב בעיגול עד שיגיע אל מחוז חפצו, ר”ל מה שנטיתי מן הדרך הישר אל המעגל היה במעגלי צדק כי צדק יקראהו לרגלו בתהלוכות אלה, למען שמו – שבזה נתקדש שם שמים, וכ”ז היה בעצת עליון וחפצו, עתה יחל לצייר עת נרדף מפני שאול שבא כמה פעמים בסכנות עצומות עד שהיה כפשע בינו ובין המות, ומצייר שהשה הגיע ע”י השתובבותו אל מעונות אריות והררי נמרים אשר הוא מוכן בכל רגע להיות טרף לשיניהם, ועז”א.
אורך השיעור: 34 דקות

רוצה להיות שותף בהפצת שיעורי תורה? בחר סכום!

סכום לתרומה

ש”ח 

כיצד נוח לך להמשיך?

No data was found
0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x