חיבור תורה שבכתב לתורה שבעל-פה

הזוהר בהקדמתו (על בראשית א ה) אמר: חידושי התורה עומדים לפני הקב"ה ומתעלים" ומהם נעשות ארצות החיים. ויורדים ומתעטרים לארץ אחת ונעשית כולה ארץ חדשה מאותה מילה שנתחדשה בתורה (תרגום מארמית).האדם נקרא מדבר וזו מהותו" כנאמר: "ויצר ה' אלקים אדם… ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה" (בראשית ב ז). ומתרגם אונקלוס "לרוח ממללא" […]