תורה וארץ – סיני ושמיטה

המליצה רווחת בפי כל לאדם המערֵב שני נושאים שונים" "מה עניין שמיטה להר סיני"" מקורה בתחילת פרשתנו. רש"י מביא את "תורת כהנים" ומפרשה" כי התורה באה ללמדנו שכל התורה על כללותיה ופרטותיה נאמרו בסיני" ורק נשנתה באהל מועד ובערבות מואב (רש"י כה א; וע' רמב"ן וספורנו).מדוע נבחרה מצוות השמיטה מכל תרי"ג המצוות" כדי ללמדנו יסוד […]