הסיפור על רבי נתן צוציתא. ליום כיפור

נחלקו חז"ל (שבת נו" ב) מי היה גדול בעלי התשובה בדורם. לדעת רב יוסף" הגדול שבהם הוא עוקבן בר נחמיה ריש גלותא" שהוא נתן דצוציתא. רב יוסף מספר שם" שנמנם מעט וראה בחלומו שהמלאך פשט ידו וקיבל תשובתו" ועל שם ניצוצות האש שהיו שם נקרא כך. פירוש אחר לשמו – על שאחזו המלאך בציצית ראשו […]