He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: רבי חיים מוואלוז'ין

"הוו מתונים בדין" כנגד הנשמה ,"והעמידו תלמידים הרבה" – כנגד הרוח,"ועשו סיג לתורה" – כנגד הנפש
play3
"הוו מתונים בדין" כנגד הנשמה ,"והעמידו תלמידים הרבה" – כנגד הרוח,"ועשו סיג לתורה" – כנגד הנפש
מתי יש להתחשב בחלומות ומתי הם "שווא ידברו" ?
play3
מתי יש להתחשב בחלומות ומתי הם "שווא ידברו" ?
הקשר בין תחילת פרשת שלח לך "ויתורו ארץ ארץ כנען"  לבין סופה "ולא תתורו אחרי לבבכם"
play3
הקשר בין תחילת פרשת שלח לך "ויתורו ארץ ארץ כנען" לבין סופה "ולא תתורו אחרי לבבכם"
מידותיו והנהגותיו בקודש של רבי חיים מוולוז'ין – חלק ט' – עיסוקו בתורת הנסתר
play3
מידותיו והנהגותיו בקודש של רבי חיים מוולוז'ין – חלק ט' – עיסוקו בתורת הנסתר
מידותיו והנהגותיו בקודש של רבי חיים מוולוז'ין – חלק ח' – פסקי הלכותיו
play3
מידותיו והנהגותיו בקודש של רבי חיים מוולוז'ין – חלק ח' – פסקי הלכותיו
מידותיו והנהגותיו בקודש של רבי חיים מוולוז'ין – חלק ז' – דרכו בלימוד התורה
play3
מידותיו והנהגותיו בקודש של רבי חיים מוולוז'ין – חלק ז' – דרכו בלימוד התורה
מידותיו והנהגותיו בקודש של רבי חיים מוולוז'ין – חלק ו' – שיתוף בצער הציבור
play3
מידותיו והנהגותיו בקודש של רבי חיים מוולוז'ין – חלק ו' – שיתוף בצער הציבור
מידותיו והנהגותיו בקודש של רבי חיים מוולוז'ין – חלק ה – מידת הענוה
play3
מידותיו והנהגותיו בקודש של רבי חיים מוולוז'ין – חלק ה – מידת הענוה
מידותיו והנהגותיו בקודש של רבי חיים מוולוז'ין – חלק ד – אוהב קבלת התוכחות
play3
מידותיו והנהגותיו בקודש של רבי חיים מוולוז'ין – חלק ד – אוהב קבלת התוכחות
מידותיו והנהגותיו בקודש של רבי חיים מוולוז'ין – חלק ג – בריחה מן הכבוד
play3
מידותיו והנהגותיו בקודש של רבי חיים מוולוז'ין – חלק ג – בריחה מן הכבוד
מידותיו והנהגותיו בקודש של רבי חיים מוולוז'ין – חלק ב – גבורתו עד סוף ימיו
play3
מידותיו והנהגותיו בקודש של רבי חיים מוולוז'ין – חלק ב – גבורתו עד סוף ימיו
מידותיו והנהגותיו בקודש של רבי חיים מוולוז'ין – חלק א
play3
מידותיו והנהגותיו בקודש של רבי חיים מוולוז'ין – חלק א
דברים שכתב בנו על רבי חיים מוולוזי'ן זצ"ל
play3
דברים שכתב בנו על רבי חיים מוולוזי'ן זצ"ל
הצמאון לאמת בחבלי משיח
play3
הצמאון לאמת בחבלי משיח
דרכו של רבי חיים מוולוז'ין כמלמד תורה
play3
דרכו של רבי חיים מוולוז'ין כמלמד תורה
דברי המוסר המיוחדים של רבי חיים מוולוז'ין
play3
דברי המוסר המיוחדים של רבי חיים מוולוז'ין
שפלותו של רבי חיים מוולוז'ין בעיניי עצמו
play3
שפלותו של רבי חיים מוולוז'ין בעיניי עצמו
מידת הגבורה של רבי חיים מוולוז'ין
play3
מידת הגבורה של רבי חיים מוולוז'ין
אישיותו מלאת הענוה של רבי חיים מוולוז'ין
play3
אישיותו מלאת הענוה של רבי חיים מוולוז'ין
חם באתר
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
למה העולם הזה כל כך רע?
למה העולם הזה כל כך רע?
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?