"כי אתה אלקים אמת"

"כי אתה אלקים אמת ודברך אמת יקום לעד" – כך אנו מסיימים את ברכת המלכויות במוסף של ראש השנה. מה הכוונה במילה 'אמת', וכיצד היא מביעה במיוחד את המלכת ה' בעולם?בשיחתו הראשונה לראש השנה אמר הרצי"ה זצ"ל: "מצות היום בשופר, כמו שכתוב 'יום תרועה יהיה לכם' – מגדיר הרמב"ם בהלכות שופר כגזרת הכתוב. אשרינו שיש […]

שו"ת קורונה ראש השנה

ש: האם מי שנמצא בבידוד יכול לשמוע סליחות בטלפון ובזום?ת: כן. לענות אמן. אבל לא שלוש עשרה מידות. ש: קשה לי מאוד להתפלל בחוץ בשמש עם מסכה. האם אפשר להתפלל בבית ביחידות?ת: לפעמים צריך גבורה בחיים.ש: במניין חוץ בו סובלים מחום" אפשר לקצר בתפילה?ת: כן. לקצר בפיוטים. לקצר במנגינות וחזנות. לקצר במי שבירך: מי שבירך […]

אשרי העם יודעי תרועה (מוסף של ראש השנה)

במצוות שמיעת קול השופר נצטווינו לשמוע שלושה סוגי קולות: תקיעה – שברים – תרועה ולבסוף תקיעה נוספת. מה המשמעות של קולות אלו? מסביר הרב קוק שקולות אלו מכילים בתמצית את כל המהלך של העולם והוא מכוון כנגד" "ה' מלך" ה' מלך" ה' ימלוך לעולם ועד". ה' מלך בעולמו" דבר זה התקיים לפני חטא אדם הראשון […]

קולות השופר

קולות השופרמלך ומלכותו בכל משלה. אנו זוכרים ביום הזה את ריבונו של עולם קורא הדורות מראש שבחר בנו" והוציא אותנו ממצרים" ונתן לנו את תורתו והוא מסדר את מציאותנו בדור הזה" בארץ הזאת" ובירושלים. "אנו זוכרים שעיקר מהות עצמות רוחנו המיוחדת של ישראל היא בזכירה המתמדת של תוכן החיים ויסודם הפנימי האחד הנצחי והקיים החובק […]

למנצח לבני קורח מזמור

הרב חגי לונדין" ר"מ בישיבת ההסדר שדרות לפני שמיעת קול שופר" המצווה המרכזית של ראש השנה" אנו אומרים שבע פעמים את פרק מז בתהלים" פרק בו מופיעה תמצית עניינו של ראש השנה: לַמְנַצֵּחַ לִבְנֵי קרַח מִזְמוֹר:הכינוי "למנצח" מהווה סימן מוסיקלי המופיע פעמים רבות בפרקי תהילים. התוכן של ביטוי זה הוא הניצחון" ולענייננו: הניצחון של בני […]

ראש השנה קורא לנו להקשיב

העולם ה'פוסט-מודרני' מלא ברעשים ובמסיחי דעת. אך בראש השנה אנו יוצאים למסע שבו אנו לומדים להקשיב. בראש השנה" אנו מצווים לשמוע" זו מצוות היום. ההקשבה הזאת היא עמוקה ופנימית ביותר. במאמר זה ננסה לגעת מעט בכמה מעגלים של הקשבה שמסתובבים סביב ראש השנה.הקשבה לחלומות של אחריםחז"ל מלמדים אותנו כי בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים […]

בין ראש השנה ליום הכיפורים

שני ימי דין – ראש השנה ויום כיפור" לכאורה דומים אך מאוד שונים. ברה"ש אנו אוכלים" שותים ושמחים" ואילו ביוה"כ צמים ומתענים. בר"ה אנו עוסקים בתפילה בהמלכת ה'" בתפילה שיזכור את אבותינו ואותנו ומתעוררים בתקיעת השופר" ללא שמץ של בקשת סליחה ומחילה" וידוי וכפרה. ואילו בתפילת יוה"כ אנו מתוודים בפירוט רב ואומרים סליחות ללא הפסקה. […]