"מיעוט שחוק"

לגבי השחוק, הכל תלוי באיזו מידה הוא מופיע. יש מקום לשחוק במובן של שמחה, שמחה של מצווה, שמחה של נחת רוח והרגשה טובה, אבל ריבוי שחוק מהווה סכנה. "שחוק וקלות ראש מרגילין לערוה" . בספר קהלת נמצא ביטוי אופייני: "שחוק הכסיל" . יש אופן של צחוק המתאים לאדם בר דעת, ויש צחוק מופרז של הכסיל […]

"מיעוט תענוג"

הרמב"ם ב'שמונה פרקים' נלחם מלחמת חרמה נגד הסגפנות: אין היא מתאימה לרוח היהדות אלא היא חיקוי דרכי הגויים על ידי "מתדמים באומות מאנשי תורתנו". ואמנם יש לשמור על הבריאות, ולשם כך יש לפעמים צורך בתענוגים. יש גם מצוה של תענוג בשבת. יחד עם זה, הרמב"ם כותב שאין התורה נקנית על ידי מי שמפנק את עצמו […]

"מיעוט סחורה"

לא כל עם ד' נביאים או רבנים. יש גם העוסקים בדרך ארץ. בכל עם יש אנשי רוח ואנשי מעשה. גם אצלנו, גם אנשי משק ואנשי חקלאות שייכים לכלל ישראל. לפעמים היו גדולי תורה שעסקו בחקלאות, בתעשייה ואפילו בסחורה ובכל מיני אחיזות חברתיות. אצל חז"ל מצאנו את רבי יוחנן הסנדלר שהיה מייצר סנדלים. רבי חנינא ורבי […]