כמה מעלות טובות יש בצבא

האידיאל הוא "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות". אך בינתיים רצונו של ריבונו של עולם הוא שיהיו מלחמות" אצלנו ובעולם. ואם זה רצון ד'" בעל מלחמות ומצמיח ישועות" אז יש בזה גם ברכה. אמנם דרך יסורין" אבל ברכה לכול – חרדים" דתיים וחילוניים. כי טוב ד' לכל ורחמיו על כל מעשיו. ואכן" כמה מעלות טובות יש […]