קדושה כללית

זה היסוד של קדושת האומה" נשמת האומה – ההבדל בין מה שכללי לבין מה שפרטי. זה יסוד היסודות. כאן ההבחנה בין ישראל לגויים. מדרגת קדושה פרטית היא מצד האדם" כפי מעשיו ומצבו המוסרי. אדם יכול להתרומם לדרגת חסידי אומות העולם. ההתחלה" היסוד" אינו ביסוד "הנשמה שאתה יצרת"" לא יסוד של "עם זו יצרתי לי" " […]

צניעות וקדושה

אצל חם מתגלים במיוחד סיבוכי עריות וצניעות. מתוך מעשה חם מתבלטת ההבחנה בגדרי קדושה. טומאת גילוי עריות היא ההפך הגמור של קדושה. חז"ל מגדירים קדושה: "כל מקום שאתה מוצא בו גדר ערוה" אתה מוצא קדושה"" קדושה אמיתית. אנחנו עם הקודש" השייכים לקדושת ברית המילה" ברית קודש. "קדושים תהיו" כי קדוש אני ד' אלהיכם". צלם אלוהים […]

תנועת נוער נפרדת

מרן הרב קוק"ע"ד הריקודים [המעורבים]" הס מלהזכיר פריצת גדרי תוה"ק ודרכי הצניעות והטהרה שהם מוחזקים בין שלמי אמוני ישראל מעולם. וחלילה לחקות את פורקי עול תורה ויראת שמים" ולהכשל אפילו בשמצא דשמצא דאבאיזרא [דעריות] האסורה ומגונה…" (שו"ת דעת כהן ל). "מה שהוא נעלה מכל ספק הוא" מה שהרשו לעצמם כעת מנהלי הגימנסיה" לקבץ את שני […]