ארבעה שלבים בלימוד תורה

בגמרא במסכת שבת (פו" ב-פז" א) אנו מוצאים סוגיה העוסקת בתיאור השבוע המופלא אשר עבר על בני ישראל לפני קבלת התורה במעמד הר סיני. מובן כי אין כאן תיאור 'היסטורי' התקף לאותו הדור ותו לא" אלא מצוי כאן פירוט של הסדר האלוהי בו מופיעה התורה בעולם (על פי עין איה שבת" ב" עמ'172-171):א) "בחד בשבא […]

שמיעה והפנמה

קבלת התורה נעשה בהדרגתיות. מנקודת הפתיחה בפרשת יתרו שבה אמרו ישראל "כל אשר דיבר ה' נעשה" (בלא נשמע)" עד לנקודת השיא של הקדמת נעשה לנשמע בסוף פרשת משפטים (כה' ז') "ויקח ספר הברית ויקרא באזני העם ויאמרו כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע". מדוע לא אמרו מיד בהתחלה נעשה ונשמע?אלא האדם חייב לעבור תהליך של […]

מעמד הר סיני ואחדות ישראל

ההכנה למעמד הר סיני וקבלת התורה מותנית באחדות ישראל ובתשובה" ככתוב "ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר" ויחן שם ישראל נגד ההר" (שמות יט ב). כפירוש רש"י: מה ביאתן למדבר סיני בתשובה אף נסיעתן מרפידים בתשובה. ולמה נאמר "ויחן שם ישראל" לשון יחיד? אלא היו ישראל כאיש אחד בלב אחד" אבל שאר החניות בתרעומות […]