"היש בה עץ אם אין"

אחת הבקשות של משה רבינו מן המרגלים, לבדוק "האם יש בה עץ אם אין" (במדבר יג ב). מסביר רש"י "האם יש בארץ אדם כשר שיגן עליהם בזכותו?" גם הרמח"ל זצ"ל כותב "ראוי לכל חסיד שיתכוון במעשיו לטובת דורו כולו – ומוטלת עליו מצוה להשתדל לזכות, לכפר, להתפלל וללמד סנגוריא – על הדור כולו. צדיק כזה […]

"ועבדי כלב"?! ואנחנו…

כינויו של כלב על ידי הקב"ה בעצמו – 'עבד ה", כנאמר בפרשתנו (במדבר יד כד) – "ועבדי כלב, עקב היתה רוח אחרת עמו וימלא אחרי והביאותיו אל הארץ אשר בא שמה וזרעו יורישנה", צריך בירור. מהי הסיבה אשר בזכותה זכה כלב למעלה עליונה זו, להיות עבד ה', מעלה שזכו לה רק שניים מאבות האומה – […]

יניקת החיים מארץ החיים

"ארץ ישראל איננה דבר חיצוני לאומה" קנין חיצוני לאומה" רק בתור אמצעי… ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה" חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה". כך מלמדנו מרן הרב קוק זצ"ל בפתיחה לספר אורות" שאין לראות את הארץ כאמצעי" כמקום מגורים לקיום החומרי או אף הרוחני של האומה אלא יש כאן קשר חיים […]

ארץ מולדת

דבר תורה קצר לפרשת שלח לך מניין שואב עָם כוח להילחם בעד ארצו? אצל אומות העולם הארץ נקראת 'מולדת' – היא הולידה אותם. כל עם מסתכל במבט לאחור ומבין כמה היה לו טוב ונעים בארצו: 'כאן סבא שלי גדל' ו'כאן אבא שלי נטע עץ'" וכן" אנו נלחמים על הארץ שלנו כי אנו נלחמים על המולדת" […]

עֵצִים וַאֲבָנִים.

"אמר רבי אלעזר בן פרטא בוא וראה כמה גדול כוח של לשון הרע." מניין לנו? "ממרגלים! ומה המוציא שם רע על עצים ואבנים" כך המוציא שם רע על חבירו על אחת כמה וכמה" . הגמ' מקשה על כך" שאולי נענשו מסיבה אחרת ולא על לה"ר" כמו שאמר ר' חנינא בר פפא: "דבר גדול דברו מרגלים […]

ארץ החיים

הרבה תלונות התלוננו עם ישראל במדבר. על רובם הם קיבלו עונש מידי" והנענשים היו ברובם אלו שחטאו בעניין. בחטא העגל החמור מתו רק שלושת אלפים איש" ה' סלח לישראל" נתן להם לוחות שניים וחזר להשרות שכינה ביניהם בענני הכבוד שליוו אותם במדבר. אבל בחטא המרגלים בהוצאת הדיבה על ארצנו הקדושה" נגזר על כל הגברים מבני […]

וידעו את הארץ

הקב"ה מעניש את דור המדבר באומרו להם: "במדבר הזה יפלו פגריכם… וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה" והביאותי אתם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה" (במדבר יד כט לא). לכאורה היה מספיק לומר על דור ההמשך "והביאותי אותם" מדוע התוספת "וידעו את הארץ אשר מאסתם בה"" אלא בא הכתוב ללמדנו שאין זה מספיק לעלות לארץ ולהתיישב […]

הפטרת שלח – האם הצליחו המרגלים בשליחותם?

מטרת שליחת המרגליםמה היתה מטרת שליחת המרגלים על ידי יהושע? מצינו מספר דעות במפרשים לעניין זה:א. המלבי"ם: המרגלים נשלחו כדי לבדוק באיזו דרך בדיוק לכבוש.ב. הרלב"ג: מטרתם היתה לפגוש את חולשת עמי כנען ולספר זאת לבני ישראל" כדי לחזק את לב בני המלחמה.ג. האברבנאל: גם משה שלח את שנים עשר המרגלים כדי לחזק את לב […]