פרשת האזינו

"וידבר משה באזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת עד תֻּמם" . ובסוף פרשתנו" אנו נפרדים ממשה רבינו שהיה שקול כנגד כל ישראל" ושהיה נקרא מלך" הן במובן התורה" כדברי חז"ל "מאן מלכי? רבנן"" הן במובן המלחמתי. צריך לזכור שיש בריות כאלה" נשמות כאלה" שיש בכוחן לפנות אל השמים ואל הארץ. הן אינן נשמות […]

שירת האזינו

הרמב"ן נקרא 'אביהן של ישראל'" ביטוי המופיע גם ב"שאגת אריה" וגם ב"אגרות הראיה"" ביטוי שהוא מאוד מדויק" מצד גדלותו של הרמב"ן בתורה" בנגלה ובנסתר. הרמב"ן אומר שבשירה הזאת אין שום תנאי של חזרה בתשובה" אלא הבטחה מוחלטת על הגאולה.וכן מפורש ביחזקאל פרק ל"ו: "לא למענכם אני עושה בית ישראל"" אלא למעני" מפני שיש ביזיון וחילול […]