קנאה ועין טובה

"ויקנאו אותו פלשתים"" נאמר במדרש רבה" "אוי להם לרשעים שהם מתקנאים בטובה ושמחים ברעה" עליהם הכתוב אומר 'ורקב עצמות קנאה'… קשה היא הקנאה שהיא גורמת שנאה" וכן הוא אומר 'ויקנאו אותו פלשתים' ולבסוף 'ואתם שנאתם אותי'." שני דברים אנו לומדים ממדרש זה" האחד שיצחק הביא טובה רבה לאנשי גרר" הוא זורע ומוצא מאה שערים בשנה […]

עין טובה

כאשר עולה במחשבתו של השי"ת להיפרע מסדום ולכלותם נאמר "וד' אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה? ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום" ונברכו בו כל גויי הארץ". רש"י מפרש "לא יפה לעשות דבר זה שלא מדעתו… קראתי אותו אברהם – אב המון גויים" ואשמיד את הבנים ולא אודיע לאב שהוא אוהבי?" אמנם אנשי סדום […]