יש ראשית!

המשנה במסכת ראש השנה (א" ב) אומרת: "בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרום". בראש השנה העולם כולו עובר לפני הקדוש ברוך ככבשים הנספרים על ידי הרועה. התלמוד מסביר במקום (ראש השנה ג" א) כי לעומת חודש ניסן" שהוא ראש השנה הייחודי לעם ישראל" הרי חודש תשרי הוא ראש השנה לאומות העולם. בחודש […]