למה יין?

יום עיון בענייני חג הפורים התשע"ד

לבסומי בפוריא עד דלא ידע

אמר רבה: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי (מגילה ז' ב'). בפוסקים נחלקו כיצד מקיימים הוראה זו של "עד דלא ידע" להלכה ומעשה" האמנם נצטווינו להשתכר עד אובדן הדעת? יש שפירשו "עד דלא ידע" ולא עד בכלל" כיוון שאסור ליהודי לוותר אפילו רגע אחד על דעתו. מוֹתר האדם מן […]