שו"ת ספירת העומר

ש: מה חומרא ומה דין בתקופת ספירת העומר?ת: שני דינים" שתי חומרות" ודין אחד ששייך לכל השנה.שני דינים: לא חתונה" לא תספורת וגילוחשתי חומרות: הימנעות מריבוי שמחה ומשהחיינודין של כל השנה: מוסיקה נישואיםש: מותר לי ללכת לחתונה שמתקיימת בזמן שלפי מנהגי אסור?ת: מחלוקת" ואפשר להקל כי אצל החתן והכלה מותר" אז יש מצוה לשמחם. פס"ת […]

מוזיקה בימי ספירה

[ראיון] ש: בימי ספירה אסור לשמוע מוזיקה" וזה מאוד קשה לאנשים…ת: אכן" יש לאנשים הרגל מגונה לשמוע מוזיקה יומם וליל ללא הפוגה" וזה נהפך למין התמכרות" לכן כאשר הם נמנעים מזה בין המצרים וכן בין פסח לעצרת" יש בזה רווח נוסף.ש: אבל איסור זה לא מוזכר לא בגמרא" לא ברמב"ם" לא בשולחן ערוך ולא במפרשי […]

מדוע מזלזלים?

א. שומע כעונה. לדעתם של פוסקים רבים" אין הכלל "שומע כעונה" נוהג בספירת העומר. מהו "שומע כעונה"? זהו הכלל שקובע שהשומע את הקידוש מבעל הבית יוצא ידי חובה" למרות שלא אמר בעצמו את הקידוש. פירש רש"י שחברו המקדש בקול רם מוציא אותו ידי חובה מפני ש"כל ישראל ערבין זה בזה" (ר"ה כט א). כלומר" התורה […]