שאלות שכיחות על מצות ישיבה בסוכה

ש: אנו גרים בישוב בו הוראות כוחות הבטחון שאין לישון בסוכה מחשש פיגוע. שמעתי שמכיוון שהסוכה אינה ראויה לשינה" גם אינה ראויה לאכילה?ת: כך כותב הרמ"א וכן ערוה"ש וחזו"א" אבל המ"ב אומר שיש אחרונים שחולקים ומתירים דיעבד" וכן בנידון שלנו מותר כיוון שאין ברירה (שו"ע או"ח תרמ ד. ערוה"ש שם ט. חזו"א קנ סק"ג. מ"ב […]