נצח ישראל לא ישקר ולא ייסקר

כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם (שמות ל יב). מסביר רש"י כי המניין שולט בו עין הרע והדבר בא עליהם כמו שמצינו בימי דוד.לעם ישראל יש נשמה גדולה הנמצאת בכל העם היהודי לדורותיו ולזרמיו" וכל נסיון לספור ולפרוט את עם ישראל […]