מצעד גאווה ראוי לשמו.

הגאווה והעריות. "כל מי שיש בו גסות הרוח כאילו בא על העריות כולן" כתיב הכא 'תועבת ה' כל גבה לב' וכתיב התם 'את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ" (סוטה ד" ב).המדרש מחבר בין מידת הגאווה" גבהות הלב" לבין חטא העריות" ומגדיר את הגאוותן כמי שחטא בכל סוגי העריות. לכאורה אין קשר בין גאווה לעריות […]