"בתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו…"

למה להזכיר זה הגנאי המבייש שסגדו אבותינו לרוח, מים, ואשבמקום את פצעינו לסגור ולחבושזורים בם המלח להכאיבנו עד בוש?!כבר אמרנו: "מתחיל בגנות ומסיים בשבח" את זה הכלל לעולם בל נשכחהלילה, לאור היום הוא קודםלילה ויום הם שני חלקי השלםאך מהו הרווח מעבודה כה זרהולעת גאולה איך היא קשורה?!ננסה להתבונן ואולי אז נביןאיך ה', "ממכה – […]