שו"ת מעשר כספים

שו"ת מעשר כספיםהרב שלמה אבינר[ראיון] ש: האם מעשר כספים הוא חובה או מידת חסידות?ת: מחלוקת. יש אומרים מדאורייתא" יש אומרים מדרבנן" יש אומרים מידת חסידות. הדעה העיקרית: מדרבנן.ש: מה ההבדל בין מעשר כספים לבין צדקה?ת: מחלוקת. יש אומרים שמעשר כספים הוא נוסף על מצות צדקה" ויש אומרים שהוא מצות צדקה" אלא שחכמים קבעו את הגובה" […]

הלכות מעשר כספים

ש: האם מעשר כספים הוא חובה גמורה?ת: יש אומרים שהוא מדאורייתא" יש אומרים שהוא מדרבנן ויש אומרים שהוא מידת חסידות.ש: אם זה מדאורייתא" איפה זה כתוב בתורה?ת: חלק ממעשר עני" כך כותב הט"ז. ועיין שו"ת ציץ אליעזר (ט" א). יש גמרא מפורסמת: "עשר תעשר – עשר בשביל שתתעשר" (תענית ט א). התוספות מביאים על זה […]

"תרומת דם"

עבודת הנפש בעקבות הפרשה – פרשת תרומה וחודש אדר