סידרת 'גמרא באמונה' – חלק ט"ו: 'אדם אית ליה מזלא' ופולמוס 'מכניסי רחמים'

מסכת בבא קמא הפולמוס על פיוט 'מכניסי רחמים'בסליחות אנו אומרים את הפיוט 'מכניסי רחמים' הפונה למלאכים "הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים… השתדלו והרבו תחינה ובקשה לפני מלך אל רם ונשא". התעורר פולמוס נרחב בשאלה האם מותר לומר פיוט זה? גדולי ישראל נחלקו בשאלה זו: יש שהתנגדו (מהר"ל נתיבות עולם ועוד) ויש שתמכו (שבלי הלקט ר"ה […]