קרבת אלקים

א. מטרת הקרבנותביום שבו הושלמה מלאכת המשכן ושרתה שכינה כנאמר "וכבוד ה' מלא את המשכן"" נצטוו ישראל על הקרבת קרבנות לה' "אדם כי יקריב מכם קרבן לה' " (ויקרא א). מטרת הקרבנות מונחת בעצם שמם – קרבן" מלשון קרב" התקרבות אל ה'" "להורות שעיקר הקרבן הוא מכם" היינו מעצמותכם" שתקריבו עצמכם לה' יתברך" (נתיבות שלום" […]