בואו, נעשה סדר… (ב)

הגיע זמן קריאת שמע של שחרית ההתייחסות ההלכתית, השכלית והרגשית, הראויה למהפכת יציאת מצרים, מחייבת להקיף בגדלות את מלא התוכנית הנקראת יציאת מצרים, את מכלול העליות והירידות, הימים והלילות של תולדות האומה. האם אתגר זה מהווה דרישה, חובה או עצת רשות? לית מאן דפליג שהמעלה העליונה היא להיות מחויב (תפילת ערבית, של הגלות, חובה) לכלל […]

שירת הניצחון

שירת הים היא שירת הניצחון של עם ישראל מדור דור – מיציאת מצרים וקריעת ים סוף ועד לאחרית הימים" ככתוב "אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לד' ויאמרו לאמר אשירה לד' כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים"" ועד "נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך… תביאמו ותיטעמו בהר נחלתך […]

ביד רמה!

ובני ישראל יוצאים ביד רמה (שמות יד יח) – "שעשו להם דגל ונס להתנוסס ויוצאים בשמחה ובשירים" בתוף ובכינור" כדמות הנגאלים מעבדות לחירות" ולא כעבדים העתידים לשוב לעבודתם" (רמב"ן שם). מפתיע הדבר שפסוק זה המבטא את עצמאותם וחירותם של ישראל נאמר בפרשתנו" בשלח" ולא בפרשת בא שבה נזכרת יציאת מצרים לראשונה. וזאת – רק לאחר […]