יונה – נבואה לגויים

מדוע סירב יונה להינבא לנינוה עד שהוא היה מוכן למסור את נפשו ולמות" ובלבד שלא לבצע את השליחות לנינוה?לימדונו חז"לְ (בראשית רבתי פרשת נח עמוד 59) שיונה התרעם על שהקב"ה שולח אותו להיות נביא לגויים: "בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא ליונה: 'קום לך אל נינוה' (יונה א" ב)" אמר לו יונה: רבון העולמים! מה נשתניתי […]