יום הכיפורים

"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם" מכל חטֹּאתיכם לפני ד' תטהרו" " וכן מוזכר בסדר העבודה של הכוהן הגדול. עניינו של יום הכיפורים הוא היטהרות לפני ד'. אמנם בסוף מסכת יומא מדגישים חז"ל שהתשובה בין אדם למקום צריכה להיות משולבת בתיקון העברות שבין אדם לחברו" בין אדם למקום עיצומו של יום מכפר" אך בין […]

יונה – נבואה לגויים

מדוע סירב יונה להינבא לנינוה עד שהוא היה מוכן למסור את נפשו ולמות" ובלבד שלא לבצע את השליחות לנינוה?לימדונו חז"לְ (בראשית רבתי פרשת נח עמוד 59) שיונה התרעם על שהקב"ה שולח אותו להיות נביא לגויים: "בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא ליונה: 'קום לך אל נינוה' (יונה א" ב)" אמר לו יונה: רבון העולמים! מה נשתניתי […]

לשון של זהורית (סיפור ליום כיפור) | נתן קוטלר

רק שזה לא יהיה אני אמציה משתעשע בבדל תקווה" אבל מרגיש בעומק לבו שהפעם זה יהיה הוא. "מי שישלח את השעיר לארץ גזירה ביום כיפור יהיה…" ה'ראש בית אב' ממתין רגע" מאפשר לדריכות למלא את האוויר ואז מרעים בקולו "איש העתי יהיה…אמציה בן גמלא". טפיחות על השכם" מילות עידוד מצד חבריו למשמרת" אבל המילים אינן […]

התפלל ביום כיפור בקיבוץ חילוני

אתה נקרא להשתתף בתפילת יום הכיפורים בקיבוץ חילוני או במושב חילוני.קודם כל" אין דבר כזה יהודי חילוני" או קיבוץ חילוני או מושב חילוני. זו סתם שגרת לשון. כל יהודי הוא קדוש" יש לו נשמה קדושה" יש לו סגולה ישראלית" ועליו נאמר "בנים אתם לד' אלהיכם" – אפילו אינו נוהג מנהג בנים (קידושין לו). הוא חילוני […]

כלים שבורים

שני סוגי וידוי הנובעים משני מבטים שונים על נפש האדם" יוצרים בנו שני סוגים של יום הכיפורים.המבט האחד" האדם מזהה עצמו עם החטא" 'נכשלתי" איני שווה'. גם אם הוא מצליח להתגבר על הקושי הטבעי להתוודות על חטאיו" עיצבון ממלא את חדרי לבו. הוא עלול להתבונן על עצמו בחוסר אמון" מאכזב ומאוכזב" בדימוי עצמי נמוך" בתחושת […]

בין ראש השנה ליום הכיפורים

שני ימי דין – ראש השנה ויום כיפור" לכאורה דומים אך מאוד שונים. ברה"ש אנו אוכלים" שותים ושמחים" ואילו ביוה"כ צמים ומתענים. בר"ה אנו עוסקים בתפילה בהמלכת ה'" בתפילה שיזכור את אבותינו ואותנו ומתעוררים בתקיעת השופר" ללא שמץ של בקשת סליחה ומחילה" וידוי וכפרה. ואילו בתפילת יוה"כ אנו מתוודים בפירוט רב ואומרים סליחות ללא הפסקה. […]