ההתחדשות שבשגרה

וידבר ה' אל משה לאמור דבר אל אהרון ואמרת אליו: בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו". רש"י: "למה נסמכה פרשת המנורה לחנוכת הנשיאים? לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים שלא היה שותף עמהם חלשה דעתו שלא היה שותף עמהם לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקב"ה: חייך שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את […]

התחדשות

בעקבות חנוכת הנשיאים בסוף פרשת נשא ממשיכה התורה בפרשת הדלקת הנרות" "דבר אל אהרן ואמרת אליו" בהעלותך את הנרות". ובמדר"ר (במדבר טו" ומובא ברש"י וברמב"ן) – "למה נסמכה פרשת מנורה לפרשת הנשיאים – לפי שראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה" לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקב"ה" חייך" שלך גדול משלהם […]