התורה, פתיחתה וסיומה בברכה.

פתיחת התורה בברכת האדם והשבת: "ויברך אותם אלקים ויאמר להם, פרו ורבו ומלאו… וכבשוה… ורדו…" (בראשית א כח). ובשבת: "ויברך אלקים את יום השביעי ויקדש אותו" (בראשית ב ג), וסיומה בפרשתנו, "וזאת הברכה אשר בירך משה" לאמר: הַדָבק בתורה, דבק בברכה, בתנאי שיקימנה, ילמדנה מתחילה ועד תום. ולכן בשמחת תורה, בסיומה של תורה – מיד […]

נהירו דכל עלמין

"אורייתא אורייתא נהירו דכל עלמין" כמה ימין ונחלין ומקורין ומבועין מתפשטי מנך לכל סטרין" מנך כלא" עלך קיימי עלאין ותתאין" נהירו עלאה מנך נפקא" אורייתא אורייתא מה אימא לגבך" אילת אהבים אנת ויעלת חן" (עילא ותתא רחימין דילך" מאן יזכי לינקא מנך כדקא יאות" אורייתא אורייתא שעשועים דמארך" זוהר חלק ג דף קסו/ב מתן תורה.קצת […]

תורה של טל

הרבי הראשון של חב"ד רבי שניאור זלמן מלאדי נקרא לתורה לקריאת פרשת הקללות בספר "ויקרא". עם סיום הקריאה החוויר" וכמעט התעלף. חסידיו המבוהלים שאלו מה פשר החולשה? ותשובתו: קריאת הקללות הלמה בי כפטיש חזק. רבנו" שאלו" לפני שנה עלית לקריאה זו" ולא קרה דבר? נענה הרבי: בעבר הקורא קרא את הקללות בנועם. השנה קרא בעל […]

שמחת הסיום

את המנהג של חתני התורה לעשות סעודה ולהזמין אליה את כל קהל המתפללים" סמכו הראשונים (ב"י או"ח סי' תרסט) על המדרש על הפסוק "ויבוא ירושלים ויעמוד לפני ארון ברית ה'… ויעש משתה לעבדיו" – "אמר רבי יצחק: מכאן שעושין סעודה לגמרה של תורה". שמחת תורה היא שמחה של "סיום"" ועל כן עושים בה "סעודת סיום". […]