ושכנתי בתוכם

מוסכם אצל רוב חכמי ישראל שהמשכן" מידותיו" כליו" מרכיביו" רומזים לעניינים רוחניים עליונים" אשר בצירוף עבודת האדם בקדושה ובטהרה" יביאו להשראת השכינה. וכדברי בעל הכלי יקר ד"ה "ועשו ארון" (כה י) – "הסכימו עליו כל המפרשים לעשות בהם (במשכן וכליו) רמזים על עניינים נסתרים" כמו נגלים. כי לא יתכן שכל פרטים אלה" היו בלא כוונה. […]

השבת המשכן וישראל

השראת השכינה בישראל תהיה בתיקון שלושת החלקים של – המקום" הזמן והאדם. ובלשון המקובלים עש"ן: עולם – מקום" שנה – זמן" נפש – אדם. ולאחר חטא העגל נדרש מישראל להחדיר בלבם שלוש נקודות אלו.וכדברי הרמב"ן בהקדמתו לספר שמות "וכשבאו להר סיני" ועשו המשכן" ושב הקב"ה (לאחר חטא העגל) והשרה שכינתו ביניהם" אז שבו אל מעלת […]