נס המנורה

נס המנורהזכריה הנביא היה מאנשי כנסת הגדולה והתנבא בתחילת הבית השני. בפרק ד של ספר זכריה מתוארת מנורת זהב אשר דולקת באופן פלאי בעצמה" ללא צורך במגע יד אדם – החל משלב מסיק הזיתים מן העץ" וכלה בשלב יציקת השמן לבזיכי המנורה. חידוש גדול יש במנורה זו – זוהי למעשה מנורה ניסית אשר שונה באופן […]

התחדשות

בעקבות חנוכת הנשיאים בסוף פרשת נשא ממשיכה התורה בפרשת הדלקת הנרות" "דבר אל אהרן ואמרת אליו" בהעלותך את הנרות". ובמדר"ר (במדבר טו" ומובא ברש"י וברמב"ן) – "למה נסמכה פרשת מנורה לפרשת הנשיאים – לפי שראה אהרן חנוכת הנשיאים חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה" לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקב"ה" חייך" שלך גדול משלהם […]

המנורה ולחם הפנים (והיה ה' לך לאור עולם)

לאחר פרשת המועדות שבפרשתנו משבצת התורה שתי מצוות 1. מצות שמן ומנורה 2. מצות לחם הפנים. מצוות שלכאורה אין להם שייכות. ומה עוד שהתורה כבר פירטה את המצוות בפרשת תרומה ותצווה. וכלשון אוה"ח הקדוש: "צריך לדעת מה עניין מצוַת שמן והדלקתו במקום זה" גם מצוות מערכת השולחן (לחם הפנים)" מה עניינו לכאן"… (ועיין רש"י" רמב"ן" […]