חינוך בפרשה – הכרת הטוב

חינוך בפרשה / הרב גדי שר שלום" הרב יורם אליהוהכרת הטוב"ויאמר ה' אל משה אמור אל אהרן קח מטך ונטה ידך על מימי מצרים… והיה דם בכל ארץ מצרים" (שמות ז יט). בפרשה הקודמת אמר ה' למשה ללכת ולעשות אותות ומופתים לפני פרעה" ומדוע פתאום מצוה ה' את אהרן ולא את משה להכות את היאור? […]