כמה מעלות טובות יש בצבא

האידיאל הוא "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות". אך בינתיים רצונו של ריבונו של עולם הוא שיהיו מלחמות" אצלנו ובעולם. ואם זה רצון ד'" בעל מלחמות ומצמיח ישועות" אז יש בזה גם ברכה. אמנם דרך יסורין" אבל ברכה לכול – חרדים" דתיים וחילוניים. כי טוב ד' לכל ורחמיו על כל מעשיו. ואכן" כמה מעלות טובות יש […]

לשם ייחוד לפני גיוס

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו וברחימוהריני לובש את המדים הקדושים של צבאנו הקדוששל ד' צבאות.הריני מוכן ומזומןלקיים מצוַת'אל תעמוד על דם רעך'להציל כל רֵע בשעת סכנהומצוַת'והורשתם את הארץ'להגן על ארצנוומצוַת'ונקדשתי בתוך בני ישראל'של קידוש שמו הגדול(עיין לנתיבות ישראל א קיח)ויהי רצון מלפניךד' אלהינו ואלהי אבותינושתהא חשובה מצותי לפניךכאילו קיימתיה בכל דקדוקיהותרי"ג מצוות התלויות […]