קצת דרך ארץ

דרך ארץ קדמה לתורה. יש כמה מובנים למושג דרך דרך: מידות טובות" משפחתיות" מלאכה" וגם נימוסים והליכות. כמובן" נימוס אינו בדרגת תורה" אבל בכל זאת יש לו ערך של הקדמה לתורה" ואכן יש גם מסכת דרך ארץ" ואף בשולחן ערוך אורח חיים סי' קע" הלכות דרך ארץ בסעודה. זאת ועוד" תורה בגויים אל תאמין" אבל […]