גאולה באהבה ובאמונה / נכון לעכשיו

בג' באלול התרצ"ה הסתלק מאיתנו הרב קוק זצ"ל" אוהב ישראל הגדול שזכה שנשמתו הגדולה הטובה והאוהבת מאירה לדורנו ולדורות באהבה ובאמונה.אברהם אבינו" אבי האומה ואב המון גויים נקרא בשם הנביא "אברהם אוהבי" – ראשון וגדול המאמינים "ויאמן בד' ויחשבה לו לצדקה". אמונתו ואהבתו באות לידי ביטוי ממשי ב"נפש אשר עשו בחרן" – אברהם מגייר את […]

חדש ימינו כקדם / נכון לעכשיו

המנהיגות הרוחנית" המשפטית והמדינית עלולות לחטוא ולהחטיא את העם. ככתוב "אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם" (ויקרא ד ג)" כפירוש רש"י "כשכהן גדול חוטא אשמת העם הוא זה שהן תלוין בו לכפר עליהם ולהתפלל בעדן ונעשה מקולקל"."ואם כל עדת ישראל ישגו" (ד יג)" כפירוש רש"י "עדת ישראל אלו סנהדרין" (הרשות השופטת העליונה).והרשות המדינית "אשר נשיא […]