"בין הזמנים" והחופש הגדול (א)

החפיפה בין תקופת "בין הזמנים" של הישיבות לבין החופש הגדול מעוררת שאלה נוקבת: האם יש להם שורש משותף, טעם משותף? החופש הגדול הוא חופש מלימודים, פסק זמן על מנת להתאוורר ולנוח מהמתח הלימודי. האם זוהי גם מטרת היציאה של הישיבות ל"בין הזמנים"? יש הסבורים שמקורה של היציאה ל"בין הזמנים" הוא בדברי רבא במסכת ברכות: "אמר […]

"בין הזמנים" – ביטול תורה רבתי

ל"בין הזמנים" הנוהג בישיבותינו אין שום מקור, לא בתורה ולא במשנה ולא בגמרא ולא ברמב"ם ולא בשולחן ערוך. זה סתם ביטול תורה ללא הצדקה.מה שמוזכר בגמרא הוא דבר אחר לגמרי. בהמשך הסוגיא המבררת אם יעודו של האדם הוא ללמוד או לעבוד וכיצד לשלב ביניהם, אומר רבא לתלמידיו: "במטותא מינייכו, ביומי ניסן וביומי תשרי לא תתחזו […]

יגדיל תורה ויאדיר

כלל ישראל מכונה בפי חכמים – ירושלים" "כי היא היתה כנסת כלל ישראל בהעלותם ליראות פני אדון ד' ברגלים" ושם קיבלו כלל ישראל שפע תורה קדושה ויראה" (נפש החיים שער ב פי"ז).אשרינו ואשרי דורנו שאנו זוכים לראות את ירושלים בבניינה" לא רק בבניינים ממש ובקיבוץ מיליוני יהודים לארץ חיינו" אלא גם הבניין הרוחני בצורת רבבות […]