האם האשכנזים הם כוזרים?

ש: האם מה שמספר רבנו יהודה הלוי על התגיירות הכוזרים הוא עובדה היסטורית" או רק משל? ת: זו עובדה היסטורית" אך השיחה בין מלך כוזר לבין החבר הוא תחבולה ספרותית Strategema. הרי זה קרה ארבע מאות שנה לפני כן" ושיחה זו לא נמסרה במסורת" אלא הכל הוא מדברי רבנו יהודה הלוי. ש: איך יודעים שבאמת […]