טיפול באלימות רגשית

"החובל בחברו חייב לשלם לו חמשה דברים נזק וצער ורפוי ושבת ובושת וחמשה דברים אלו כולן משתלמים מן היפה שבנכסיו כדין כל המזיק (הלכות חובל ומזיק א" א)… כיצד משערים הבושת הכל לפי המבייש והמתבייש אינו דומה מתבייש מן הקטן למתבייש מאדם גדול ומכובד שזה שביישו זה הקל בושתו מרובה". (הלכות חובל ומזיק ג" א)יש […]

עשבים שוטים

בכל פעם שנער עם חזות חיצונית דתית מתפרע בצורה קשה למען מטרה אידיאולוגית או פוליטית" משמיץ בני-פלוגתא אידיאולוגיים או פוגע בערבים" מיד מאשימים אותנו – את כולנו – שאנחנו מגדלים "עשבים שוטים"" הוי אומר: כולנו אשמים. טענה זו מגוחכת. אבל איננו פטורים ממתן הסבר כיצד צומחים "עשבים שוטים" בתוך הערוגה שלנו. כיצד זה נערים ונערות" […]