שמור על בריאותך!

כתב רבינו הגדול הרמב"ם: "היות הגוף בריא ושלם הוא מדרכי ד'." (דעות דא). כלומר מצות "והלכת בדרכיו" (דברים כח ט. רמב"ם שם א ו). וכיצד ישמור האדם על בריאותו? עליו להקפיד על ארבעה דברים" כותב הרמב"ם: א. אכילת מזון בריא (שם ד ט-יב).ב. אכילה במידה נכונה ולא אכילת יתר (שם טו). ג. פעילות מעיים תקינה […]

האי יומא

בגמרא (פסחים סח ב) מובאת מחלוקת תנאים כיצד נכון לחגוג ביום טוב. יש אומרים או כולו לה' או כולו לכם" כלומר" "או אוכל ושותה או יושב ושונה". ויש אומרים "חלקהו" חציו לאכילה ושתייה" וחציו לבית המדרש". אבל כולם מודים שבחג השבועות אין להסתפק ב-לה' בלבד אלא צריך גם "לכם"" מפני שזה יום שבו ניתנה התורה. […]