התלהבות בני הנעורים

הרב צדוק הכהן מלובלין" משרטט את מהלך חיי האדם כתהליך הבנוי משלושה שלבים" על פי המדרש (שהש"ר א) שקובע ששלמה המלך כתב את שלושת ספריו על פי הסדר הבא: "שיר השירים כתב תחילה" ואחר כך משלי" ואחר כך קהלת. ומייתי לה (= ומסתייע) רבי יונתן מדרך ארץ: כשאדם נער" אומר דברי זמר (= שיר השירים). […]