שני העולמות יהפכו בסוף לאחד (חרדים ודתיים-לאומיים)

הרב שלמה אבינר שאלה: מה ההבדל בתפישת העולם בין החרדים לבין הדתיים-לאומיים שיוצר גם הבדלים בפסקי ההלכה בענייני מצוות ישוב הארץ" מדינה" צבא וכדומה? תשובה: אסור מן התורה לאכול מן התבואה החדשה לפני הנפת העומר בפסח" כדברי הגמרא קידושין (לח" ב): "חדש אסור מן התורה".‏ ה'חתם סופר' השתמש בביטוי כמשל להתנגדותו לשינויים ולחדשנות ביהדות המסורתית […]

האם האחדות בצה"ל היא שיקול הלכתי?

לנוכח כמה פרשיות של אנשים התוקפים את צה"ל" יש להבין יסוד גדול בהלכות צבא. האחדות בצבא מבוארת בשאילתות רב אחאי גאון קמב בפרוש של הנצי"ב (ס' קמג). מסופר בגמרא בבא בתרא (כא" א-ב) על יואב" שעשה מלחמה באדום במשך חצי שנה והכרית כל זָכָר באדום (מלכים א יא" טז). שאל אותו דוד: למה כל זכר? […]