"ואהבת לרעך כמוך"

לפני אלפיים שנה בא גר להלל הזקן וביקשו ללמדו את התורה כשעומד על רגל אחת. הלל הסכים לגיירו ואמר לו "מאן דעלך סני לחברך אל תעביד, ואידך זיל גמור" (שבת לא). מאה שנים לאחר מכן, בא ר' עקיבא ולימדנו "ואהבת לרעך כמוך" – זה כלל גדול בתורה. דהיינו כלל הכולל הכול (ירושלמי נדרים פ"ט ה"א). […]

צו פיוס…

הכתב והקבלה' לרבי צבי יעקב מקלנבורג ליום הכיפורים