חינוך לאבילות על חורבן המקדש בדור של גאולה

בספר "הליכות שלמה" (עמ' תיג) מובא שהגרש"ז אוירבאך זצ"ל "התאונן על מיעוט הרגשת ימי החורבן שהיתה נחלת כל ישראל בכל הדורות" בפרט בימי 'בין המצרים' אשר כובד הראש ורושם הימים היה ניכר על פני כל. ומשנכנס אב" עוד יותר מכך. בפרט בעיה"ק ירושלים" רבים נהגו ללבוש מלבושים פחותים כל ימי 'בין המצרים'. גם נהגו" משנכנס […]