Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: תפילה כמפגש - מכון אורה תשפ''ב

הרב שלומי שיבר | תפילה כמפגש 11
הרב שלומי שיבר | תפילה כמפגש 10 | התפילה מבררת את הרצון
הרב שלומי שיבר | תפילה כמפגש 9 | חפץ ורצון
הרב שלומי שיבר | תפילה כמפגש 8 | עילוי הרצון וזיקוקו
?הרב שלומי שיבר | תפילה כמפגש 7 | מהו תענוג
הרב שלומי שיבר | תפילה כמפגש 6 | תפקיד הרגש
הרב שלומי שיבר | תפילה כמפגש 5 |
הרב שלומי שיבר | תפילה כמפגש 4 |
הרב שלומי שיבר | תפילה כמפגש 3 | בנין עולם מלא מתגלה בתפילה
הרב שלומי שיבר | תפילה כמפגש 2 | הכוונה בתפילה
הרב שלומי שיבר | תפילה כמפגש 1 | הנשמה תמיד מתפללת