Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: בניין המידות - כסלו תש''פ

המידות כהכנה לקבלת התורה - חלק ו'
15 דקות
המידות כהכנה לקבלת התורה - חלק ה'
15 דקות
זיכוך המידות בדרך הדעת והרגש
15 דקות
המידות כהכנה לקבלת התורה - חלק ד
15 דקות
המידות כהכנה לקבלת התורה - חלק ג
15 דקות
המידות כהכנה לקבלת התורה - חלק ב
15 דקות
המידות כהכנה לקבלת התורה - חלק א
15 דקות
אור החיים הקדוש בראשית א_ -א_- סעיף יז
15 דקות
בירורי מידות וקביעתן בנפש - חלק ב
15 דקות
בירורי מידות וקביעתן בנפש - חלק א
15 דקות
בירור מידות הנפש חלק ב
46 דקות
בירור מידות הנפש חלק א
45 דקות
ההבדל בין איש המשכיל לבין איש גס השכל - חלק ג
61 דקות
ההבדל בין איש המשכיל לבין איש גס השכל - חלק ב
50 דקות
ההבדל בין איש המשכיל לבין איש גס השכל - חלק א
40 דקות
היחס בין המידות לתורה על פי הקדמת הנצי"ב - חלק ג
41 דקות
היחס בין המידות לתורה על פי הקדמת הנצי"ב - חלק ב
45 דקות
היחס בין המידות לתורה על פי הקדמת הנצי"ב - חלק א
53 דקות
פגם הנמשך על ידי המידות - חלק ב
47 דקות
פגם הנמשך על ידי המידות - חלק א
47 דקות
המידות בתחילת יצירתן
50 דקות