He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הגדה של פסח - תש''פ

פרק 12
50 דקות
"כמה מעלות טובות למקום עלינו"
פרק 11
55 דקות
עשר המכות הן לא סיבה כדי לאפשר את יציאת ישראל ממצרים
פרק 10
51 דקות
"ויוציאנו ה' ממצרים ... הקב"ה בכבודו ובעצמו"
פרק 9
57 דקות
התגברות הגלות המתוארת בפרשת מקרא ביכורים
פרק 8
54 דקות
ברוך שומר הבטחתו לישראל
פרק 7
54 דקות
ההמחשה המעשית לעורר את תמיהתו של הבן שאינו יודע לשאול
פרק 6
56 דקות
בכל קושיא יש בחינה של אפיקורסות
פרק 5
56 דקות
סיבת אזכרת יציאת מצרים בלילות בימינו
פרק 4
54 דקות
בכל דור ודור: הרב שרקי על היציאה מעבדות לחירות השייכת בכל דור לפי עניינו
פרק 3
56 דקות
מגיד' - מה נשתנה
פרק 2
54 דקות
"יחץ" - מדוע חוצים את המצה האמצעית ?
פרק 1
57 דקות
"נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות כך הוא" - ליל הסדר בדיעבד ולכתחילה
דילוג לתוכן