He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: בן איש חי' לרבנו יוסף חיים זצ"ל -

בית המדרש
פרשת וירא – שנה ראשונה – הנחת תפילין
פרשת וירא - שנה ראשונה - הנחת תפילין
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
פרשת חיי שרה – שנה ראשונה – הנחת תפילין
פרשת חיי שרה - שנה ראשונה - הנחת תפילין
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
פרשת תולדות – ש"א – נטילת ידיים שחרית
פרשת תולדות - ש"א - נטילת ידיים שחרית
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
פרשת ויצא – הלכות בית הכסא , סוד האחור, יניקת הסטרא אחרא
פרשת ויצא - הלכות בית הכסא , סוד האחור, יניקת הסטרא אחרא
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
פרשת וישלח – שמירת בריאות הגוף , תיקון חצות והשכמת הבוקר
פרשת וישלח - שמירת בריאות הגוף , תיקון חצות והשכמת הבוקר
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
הלכות חנוכה
הלכות חנוכה
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
פרשת וישב – הלכות ברכות השחר
פרשת וישב - הלכות ברכות השחר
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
פרשת ויגש – הלכות תפילת שחרית מ'הודו'  ועד 'ברכו'
פרשת ויגש - הלכות תפילת שחרית מ'הודו' ועד 'ברכו'
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
פרשת ויחי – הלכות קדיש
פרשת ויחי - הלכות קדיש
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
פרשת שמות – הלכות תפילה מ'יוצר' עד 'שמונה עשרה'
פרשת שמות - הלכות תפילה מ'יוצר' עד 'שמונה עשרה'
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
פרשת וארא – הלכות קריאת שמע
פרשת וארא - הלכות קריאת שמע
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
פרשת בא – התנהגות בקדושה
פרשת בא - התנהגות בקדושה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
פרשת בשלח – תפילת שמונה עשרה – חלק א
פרשת בשלח - תפילת שמונה עשרה - חלק א
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
פרשת יתרו – תפילת שמונה עשרה – חלק ב'
פרשת יתרו - תפילת שמונה עשרה - חלק ב'
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
פרשת משפטים – תפילת שמונה עשרה – חלק ב
פרשת משפטים - תפילת שמונה עשרה - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
פרשת תרומה – הלכות חזרת הש"ץ בתפילה
פרשת תרומה - הלכות חזרת הש"ץ בתפילה
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
פרשת תצוה - הלכות ברכת כהנים וחג הפורים
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
פרשת צו - ענייני חג הפסח
מספר פרק בסדרה : 18
play3