Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: בן איש חי' לרבנו יוסף חיים זצ"ל -

פרשת צו - ענייני חג הפסח
51 דקות
פרשת תצוה - הלכות ברכת כהנים וחג הפורים
42 דקות
מילות מפתח:פרשת תצוה
פרשת תרומה - הלכות חזרת הש"ץ בתפילה
47 דקות
מילות מפתח:פרשת תרומה
פרשת משפטים - תפילת שמונה עשרה - חלק ב
48 דקות
פרשת יתרו - תפילת שמונה עשרה - חלק ב'
55 דקות
פרשת בשלח - תפילת שמונה עשרה - חלק א
56 דקות
מילות מפתח:תפילת שמונה עשרה
פרשת בא - התנהגות בקדושה
49 דקות
פרשת וארא - הלכות קריאת שמע
55 דקות
פרשת שמות - הלכות תפילה מ'יוצר' עד 'שמונה עשרה'
39 דקות
פרשת ויחי - הלכות קדיש
55 דקות
פרשת ויגש - הלכות תפילת שחרית מ'הודו' ועד 'ברכו'
56 דקות
מילות מפתח:פרשת ויגש
פרשת וישב - הלכות ברכות השחר
48 דקות
הלכות חנוכה
51 דקות
פרשת וישלח - שמירת בריאות הגוף , תיקון חצות והשכמת הבוקר
55 דקות
מילות מפתח:פרשת וישלח
פרשת ויצא - הלכות בית הכסא , סוד האחור, יניקת הסטרא אחרא
46 דקות
פרשת תולדות - ש"א - נטילת ידיים שחרית
55 דקות
פרשת חיי שרה - שנה ראשונה - הנחת תפילין
56 דקות
מילות מפתח:הנחת תפילין
פרשת וירא - שנה ראשונה - הנחת תפילין
53 דקות
מילות מפתח:הנחת תפילין